diagnoza psychologiczna


Diagnoza » diagnoza psychologiczna

Jest to opis funkcjonowania psychicznego jednostki, który zawiera:
 
- określenie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych;
- opis psychologicznych mechanizmów wyjaśniających obszary problematyczne w funkcjonowaniu;
- wskazówki i zalecenia do dalszego postępowania;
- prognozy na przyszłość.
 Do psychologa w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie.

Do podstawowych metod diagnostycznych stosowanych przez psychologów należą: rozmowa, wywiad, obserwacja, a także testy psychologiczne. Metody te pozwalają na postawienie i sprawdzenie hipotez dotyczących funkcjonowania osoby w związku z badanym obszarem.

Przedmiotem diagnozy psychologicznej może być całościowe funkcjonowanie psychiczne człowieka (np. diagnoza profilu osobowości, diagnoza inteligencji) lub jakiś wybrany składnik funkcjonowania psychicznego (np. analiza procesów intelektualnych, pamięci, koncentracji uwagi, zdolności tworzenia pojęć lub umiejętności komunikowania się, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów interpersonalnych a także analiza dominujących potrzeb, lub określenie systemu wartości).
 
Bardzo często przedmiotem diagnozy psychologicznej są zaburzenia psychiczne, w tym przypadku diagnoza polega na:
- określeniu rodzaju objawów występujących w danym zaburzeniu;
- wyjaśnieniu psychologicznych przyczyn i skutków zaburzeń psychicznych;
- poszukiwaniu psychologicznych czynników pomocnych w terapii zaburzeń.
 
Zazwyczaj diagnoza psychologiczna powstaje w trakcie kilku spotkań z psychologiem, podczas których psycholog rozmawiając z klientem przeprowadza: wywiad kliniczny, obserwuje zachowanie osoby uczestniczącej w badaniu a także stosuje testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym psycholog na ostatnim spotkaniu omawia wyniki uzyskane przez osobę uczestniczącą w badaniach, przekazuje jej wnioski płynące  z diagnozy.

Diagnoza psychologiczna pozwala lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, może być wstępem do psychoterapii lub innej formy pomocy psychologicznej. W naszej praktyce diagnozę tworzymy w zależności od potrzeb w oparciu o wywiad, obserwację, metody badania inteligencji oraz metody badania osobowości (kwestionariusze w których jednostka udziela odpowiedzi na pytania dotyczące uświadamianych sobie przez nią zachowań, przeżyć i przekonań oraz testy projekcyjne, które odwołują się do treści leżących poza świadomością jednostki).

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com