mgr Wojciech Brejnak


Nasi przyjaciele » mgr Wojciech Brejnak

Wykształcenie:
Magisterium
Praca magisterska – "Wpływ rodziców na plany zawodowe młodzieży szkół średnich ogólnokształcących" – napisana pod kierunkiem prof. Janiny Budkiewicz, Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytet Warszawski. Uzyskany tytuł naukowy magistra psychologii 19.12.1969 r.
 
Studium podyplomowe
w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego, Wydział Psychologii i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 18.02.1984 r.

Przebieg kariery zawodowej:
•    1.X.1968 r. – praca w poradnictwie wychowawczo-zawodowym jako psycholog,
•    1.IX.1972 r. – 15.III.1975 r. – dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 14 w Warszawie.
•    16.III.1975 r. – 31.VIII.1981 r. – specjalista ds. poradnictwa w Departamencie Wychowania w  Szkole, Rodzinie i Środowisku Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
•    IX. 1981 r. – powrót do pracy diagnostyczno-terapeutycznej w poradnictwie (dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 14 w Warszawie, a następnie od  1.I.1984 r. - dyrektor nowopowstałej Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 18 na warszawskim Ursynowie, organizacja  świetlicy obserwacyjno-diagnostyczno-terapeutycznej).
•    1980 - 1982 - wykładowca oraz członek Rady Programowej Podyplomowego Studium Orientacji i Poradnictwa Zawodowego przy Wydziale Psychologii i Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.
•    1981-1984 - zajęcia z przedmiotu poradnictwo w rewalidacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
•    Od 1.IX.1992 r. – Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny Sądu Okręgowego w Warszawie (przez jedną kadencję jako kierownik,  a następnie jako biegły psycholog).  
•    Od 1.X.1996 r. praca na stanowisku asystenta w Akademii Teologii Katolickiej - obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ćwiczenia z zakresu psychologia i pedagogika rewalidacyjnej ze studentami III i IV roku oraz studentami I roku WZSE – z pedagogiki specjalnej, a także z przedmiotu: pomoc psychologiczna – III rok.
 
Specjalizacja zawodowa:
•    Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.
•    Ekspertyzy psychologiczne w sądowych sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich oraz w sprawach karnych i cywilnych.
•    Diagnostyka i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii.
•    Diagnostyka i opiniowanie gotowości (dojrzałości) szkolnej.
 
Pełnione funkcje zawodowe:
•    W latach 1976-1981 byłem członkiem Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Psychologii Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w latach 1978-1981 członkiem Zespołu ds. Profilaktyki i Resocjalizacji Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
•    Od marca 1979 r. byłem członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przez jedną kadencję sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
•    Przez pierwszą kadencję byłem sekretarzem Społecznej Radu Programowej Centralnego Ośrodka Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania, a następnie przez 3 lata członkiem tej Rady.
•    Aktualnie jestem przewodniczącym Zarządu Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji (wcześniej - przez trzy kadencje byłem wiceprzewodniczącym).
•    Od 1993 r. ustanowiony jestem biegłym sądowym w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, a od 2006 r. również biegłym sądowym w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi. Od 23.XI.1998 r. jestem wpisany do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 
Członkostwo w organizacjach naukowych:
Polskie Towarzystwo Dysleksji
 
Aktywność naukowo-badawcza:
Jestem autorem około 250 artykułów i opracowań popularnonaukowych drukowanych w prasie oraz specjalistycznych wydawnictwach polskich i zagranicznych. W latach 1980-1981 byłem w kolegium redakcyjnym dwumiesięcznika "Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne". Na stałe współpracowałem z redakcją "Świat to Apteka". Od 1993 r. współredagowałem, a od 2001 r. redaguję "Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Dysleksji" (do października 2006 r. wydanych zostało trzydzieści dwa numery biuletynu).
Brałem także udział w badaniach naukowych, m.in. (1) Międzynarodowy program badań nad dystrofią mięśniową i epilepsją u dzieci (1971 - 1973 - Klinika Neurologiczna Akademii Medycznej w Warszawie; (2) Ogólnopolskie badania poziomu umysłowego dzieci urodzonych w 1963 r. (1974 r. - Instytut Filozofii i Socjologii PAN); (3) Badania psychologiczne nad metodami doboru kadr dla PLL „LOT” na stanowiska związane z bezpośrednią obsługą pasażerów (1980 - 1982). Brałem również udział w kilkunastu zjazdach i kongresach naukowych (krajowych i zagranicznych) poświęconych  poradnictwu, a na kilku z nich wygłaszałem referaty:
1. Warszawa, 1976 r. - VII Warszawski Dzień Medycyny i Higieny Szkolnej (referat: Formy działalności szkoły i instytucji współdziałających w zapobieganiu nerwicom dzieci i młodzieży”);
2. Cottbus, 1977 r. - Międzynarodowa Konferencja nt. Orientacji i Poradnictwa Zawodowego (referat: „Aktualne problemy orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce”);
3. Warszawa, 1978 r. - I Sesja Popularnonaukowa Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego (sekretarz Komitetu Organizacyjnego);
4.  Bratysława, 1979 r. - Międzynarodowa Konferencja nt. „Psychodiagnostyka i jej współczesne problemy” (referat: „Psychodiagnostyka w aspekcie profilaktyki i terapii dzieci i młodzieży”);
5. Zielona Góra, 1980 r. - III Konferencja Naukowa Zespołu Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, nt.: „Funkcja pedagogiki specjalnej w systemie oświatowym” (referat: „Pedagogika specjalna a poradnictwo wychowawczo-zawodowe”);
6. Radziejowice k /Warszawy, 1983 r. - Konferencja ekspertów ds. diagnozy w poradnictwie oświatowym i służby zdrowia.
7. Warszawa – ATK , 1997 r. – Konferencja Naukowa nt.: „Człowiek niepełnosprawny we współczesnym świecie” (referat: „Problemy orientacji zawodowej i wyboru zawodu przez uczniów z grup dyspanseryjnych”).
8. Warszawa – UKSW, 2002 r., sympozjum nt.: „Pedagogika – wczoraj, dziś, jutro” (referet nt.: „Historia i aktualny stan opieki psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce”).
9. Legionowo, Centrum Szkolenia Policji, 23-24.11.2004 r. – ogólnopolska konferencja nt.: „Ochrona dziecka: teoria, badania, praktyka” (poprowadzenie warsztatu poświęconego współpracy policjantów z biegłym psychologiem przy przesłuchiwaniu nieletnich).
10. Warszawa, 27-28.11.2006 r. – III Ogólnopolska Konferencja nt.: „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.
11. Od 1993 r. jestem współorganizatorem kilkunastu konferencji naukowych i szkoleń w ramach Polskiego Towarzystwa Dysleksji – m. in. zorganizowana przy współpracy z MEN ogólnopolska konferencja (Warszawa, 22.05.1999 r.) poświęcona była „Problemom dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania – w świetle reformy edukacji narodowej” (m.in. współautorstwo zeszytu Nr 18 Biblioteczki Reformy); ogólnopolska konferencja nt.: "O pomyślny start ucznia w szkole" (Warszawa, 05.10.2002 r.) zorganizowana również przy współpracy MENiS); ogólnopolska konferencja nt.: "Neuropsychologiczne koncepcje dysleksji" (Warszawa, 24.05.2003 r.).; ogólnopolska konferencja naukowa nt.: „Wspomaganie rozwoju uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” (CREiO TPD „Helenów”, 22-23.05.2004 r.); międzynarodowa konferencja nt.: „Dysleksja – od badań mózgu do praktyki” (zorganizowana wspólnie z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa 3-5.09.2004 r.); ogólnopolska konferencja naukowa nt.: „Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji” (zorganizowana wspólnie z UKSW, 7.10. 2006 r.).
W latach 1994-1997 brałem również udział w pracach Komisji Sejmowej i Komisji Senackiej poświęconych problematyce dzieci i młodzieży, rodziny oraz patologii społecznej.
Od 1.II.1982 r. jestem nauczycielem mianowanym. W kwietniu 1985 r. uzyskałem III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii.
 
Ważniejsze publikacje:
•    Brejnak, W. (1980). Diagnostyczna i postdiagnostyczna działalność poradni wychowawczo-zawodowych. W: Zagadnienia Wychowawcze a  Zdrowie Psychiczne, nr 4-5, 13-20.
•    Brejnak, W. (1980). Psychodiagnostyka i jej współczesne problemy. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, nr 4-5, 167-170.
•    Brejnak, W. (1980). Problemy profilaktyki niedostosowania społecznego w pracy pedagoga szkolnego. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, nr 4-5, 170-171.
•    Brejnak, W. (1980). Psychodiagnostyka z aspektu prevencie a terapie deti a mladeże. W: Cerny, V., Muller, J. (red.), Psychodiagnostika v socialistickych krajinach. Psychodiagnosticke a didakticke testy n.p. Bratislava, 123-131.
•    Brejnak, W., (1980). Poradnictwo wychowawczo-zawodowe w resorcie oświaty i wychowania: historia, stan aktualny, perspektywy potrzeby. W: Gurycka, A. (red), Stosowana psychologia wychowawcza - wybrane zagadnienia. PWN, 49-60.
•    Brejnak, W. (1980). Poradnictwo wychowawczo-zawodowe, WSiP, 346.
•    Brejnak, W. (1982). IV Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej (psychologia niewidomych). W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, nr 1-2, 106-113.
•    Brejnak, W. (1983). Poradnictwo wychowawczo-zawodowe a pedagogika specjalna. W: Funkcje  pedagogiki specjalnej w systemie oświatowo-wychowawczym pod red. Aleksandra Hulka, Studia Pedagogiczne, t. XLV, 63-72.
•    Brejnak, W. (1987). W jaki sposób wykrywać i wspomagać rozwój uzdolnień mego dziecka. W:  W. Pomykało (red.), Vademecum dla rodziców dzieci od lat 6 do 10, Warszawa, 115-126.
•    Brejnak, W. (1988). Poradnictwo wychowawczo–zawodowe w systemie oświaty i wychowania. W: Materiały na sesję naukową: XX–lecie  rodzinnych  ośrodków diagnostyczno–konsultacyjnych, Warszawa, ss. 35.
•    Brejnak, W. (1988). Sesja naukowa z okazji XX-lecia rodzinnych ośrodków diagnostyczno–konsultacyjnych. W: Psychologia Wychowawcza, nr 4,  461-470.
•    Brejnak, W. (1993). Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Oficyna Wydawniczo–Poligraficzna „Adam”, ss. 198.
•    Brejnak, W. (1993). Będę pierwszoklasistą – zeszyty do ćwiczeń graficznych nr 1,2,3, Fabryka Pomocy Naukowych, Warszawa, (wydanie drugie: P.P.H.U. „Marvel”, 1997 r.; wydanie trzecie: Wydawnictwo „Seventh Sea”).
•    Brejnak, W. (1994).  Multimedialny pakiet edukacyjny p.t.: „Porozmawiaj ze mną... jak zapewnić dziecku dobry kontakt z otoczeniem?” – współudział w opracowaniu koncepcji pakietu, a ponadto:
•    - film „Porozmawiaj ze mną...” (reżyseria),
•    - podręcznik: „Porozmawiaj ze mną ... jak zapewnić dziecku dobry kontakt z otoczeniem” ss. 63. Wydawca: Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej Ministerstwa Edukacji Narodowej i FAN MEDIA Ltd.
•    Brejnak, W. (1993). Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa: Fundacja „Innowacja”
•    hasła: dobro dziecka, 109–110; poradnictwo wychowawczo–zawodowe (psychologiczno–pedagogiczne), 609–611; rodzinny ośrodek diagnostyczno–konsultacyjny, 700 –707.
•    Brejnak, W. (1999). Problemy orientacji zawodowej i wyboru zawodu przez uczniów z grup  dyspanseryjnych. W: Człowiek niepełnosprawny we współczesnym świecie pod red. R. Borowskiego i K.J. Zabłockiego. Warszawa: „ALFA”,81- 90.
•    Brejnak, W. (1999). Dziecko i jego problemy przed sądem. W: K.J. Zabłocki, Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 75–100.
•    Brejnak, W. (1999). Dysleksja w teorii i praktyce (współautor K.J. Zabłocki), PTD Warszawski Oddział Terenowy nr 1, ss. 184.
•    Brejnak, W. O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w uczeniu. Ministerstwo Edukacji Narodowej z serii Biblioteczka Reformy (współautorzy: T. Opolska i R. Ponczek), ss. 60.
•    Brejnak, W. (2003). Dysleksja. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ss. 222.
•    Brejnak, W. (2003). Historia i aktualny stan opieki psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą w polsce. W: Pedagogika – wczoraj, dziś, jutro pod red. J. Plachy i K.J. Zabłockiego, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, 95-111.
•    Brejnak, W. (2004). Dziecko a rozwód rodziców. W: Pedagogika specjalna kontynuacja tradycji dla przyszłości pod red. K.J. Zabłockiego i D. Gorajewskiej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 97-110.
•    Brejnak, W. (2004). Dysleksja, dysgrafia, dysortografia - specyficzne trudności w uczeniu się. W: Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi  w procesie edukacji pod red. K.J. Zabłockiego i W. Brejnaka, Warszawa: UKSW  2004, 69-85.
•    Brejnak, W. (2005). Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania, Życie szkoły, nr 2/2005, 14-20.
•    Brejnak, W. (2006). O dysleksji i dyslektykach w rodzinie i szkole. W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce pod red. A. Balejko i M. Zińczuk, Białystok, 105-115.
•    Brejnak, W. (2006). Wstępna diagnoza rozwoju uczniów rozpoczynających naukę(współautorki: H. Kitlińska-Pięta i E. Nowak). W: Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III. Poradnik metodyczny do sprawdzianów kompetencji >Co już umiem i potrafię .Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, 5-20.
•    Brejnak, W. (2006). Wstępna diagnoza rozwoju uczniów rozpoczynających naukę (współautorka D. Raczyńska). W: „Sprawdziany kompetencji dla uczniów kl. I  >Co już umiem i potrafię. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, 1-12.
•    Brejnak, W. (2006). Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki?. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ss. 202.
 
Publikacje współredagowanie:
„BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI”: Nr 1/1993, 2/1993, 3/1994, 4/1995, 5/1995, 6/1996, 7/1996, 8/1997, 9/1997,10/1998, 11/1998, 12/1998, 13/1999, 14-15/2000, 16/2000, 17/2001, 18/2001.
 
Publikacje redagowanie:
„BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI”: Nr 19/2001, 20/2002, 21/2002, 22/2002, 23/2002, 24/2003, 25/2003, 25/2003, 26/2003, 27/2004, 28/2004, 29/2004, 30/2005, 31/2006, 32/2006.
 
Publikacje popularno-naukowe:
•    ŚWIAT TO APTEKA (miesięcznik) – wydrukowanych 38 artykułów,
•    PRZYJACIEL DZIECKA - wydrukowane 4 artykuły,
•    SUKCES I ZDROWIE  (miesięcznik) - wydrukowanych 18 artykułów,
•    TINA  (tygodnik) - wydrukowanych 7 artykułów,
•    PANI (miesięcznik)  - wydrukowane 22 artykuły.
•    PANI DOMU  (tygodnik)  - wydrukowanych 26 artykułów.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com