opinie


Diagnoza » opinie

Każda opinia  wydawana jest  w odniesieniu do:
•    do wniosku złożonego przez rodziców lub prawnych opiekunów,
•    a w przypadku pełnoletniego ucznia przez samego zainteresowanego.
W opinii zawarte są poza danymi dziecka i powodem, dla którego zostało zgłoszone do badania: następujące elementy uzasadniające stanowisko poradni:
•    określenie poziomu intelektualnego  badanego dziecka, ucznia;
•    określenie mocnych stron i deficytów rozwojowych;
•    wskazanie formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
•    określenie zaleceń do pracy z dzieckiem; w miarę potrzeby i  z rodzicami;
•    uzasadnienie wskazanej formy pomocy.
•    Opinię podpisuje dyrektor poradni i specjalista przygotowujący diagnozę.
•    Od opinii nie przysługuje odwołanie w trybie administracyjnym.


Wydawane są w sprawie:
1.    osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym;
2.    opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
3.    wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
4.    odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
5.    powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej
6.    zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
7.    objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
8.    dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową), uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
9.    dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową)
10.    dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową)
11.    dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową)
12.    dostosowania warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com